Algemene voorwaarden

Artikel 1
Elke bestelling betekent de aanvaarding van onze voorwaarden door de klant. De goederen of diensten worden geleverd zoals omschreven op de factuur of in de bestelbon.

Artikel 2
De factuur dient betaald te worden binnen de 30 kalenderdagen na factuurdatum.

Artikel 3
In geval van betwisting van de geleverde prestaties of van de factuur, moet deze schriftelijk geprotesteerd worden binnen de 10 kalenderdagen na factuurdatum. Indien geen tijdige betwisting wordt deze factuur als aanvaard beschouwd.

Artikel 4
Het annuleren van een bestelling is niet mogelijk, tenzij anders beschreven in het verkoopcontract. Indien de klant de overeenkomst verbreekt of inedien de overeenkomst door zijn toedoen geen doorgang kan vinden, is deze aan ons een schadevergoeding verschuldigd ten bedrage van 10% van het totaalbedrag van de bestelling.

Artikel 5
De geleverde goederen blijven eigendom van de verkoper tot bij de volledige betaling van de verkoopprijs vermeerderd met de kosten en interesten.

Artikel 6
Het risico gaat over op de klant op het moment dat de goederen onze servers verlaten.

Artikel 7
Bij niet-betaling van een factuur op de vervaldag wordt ze van rechtswege en zonder dat er een ingebrekestelling vereist is, verhoogd met een forfaitair schadebeding van 10% met een minimum van 50 EUR en met een nalatigheidsinterest van 8% per jaar. Een betalingsherinnering wordt uitgestuurd 10 dagen na vervaldatum van de factuur.

Artikel 8
In geval van betwisting zijn enkel de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Oost-Vlaanderen – Gent is bevoegd en het Belgisch recht is steeds van toepassing.

Artikel 9
In de gevallen waarin de Wet van 1 september 2004 betreffende de bescherming van de consumenten bij verkoop van consumptiegoederen geen toepassing vindt, is de volgende regeling van toepassing: door het in ontvangst nemen of het meenemen van goederen of diensten erkent de koper uitdrukkelijk dat de koopwaar of de diensten beantwoorden aan zijn bestelling en vrij is van enig zichtbaar gebrek. Andere gebreken moet de koper binnen de maand na het ontdekken ervan schriftelijk melden aan de verkoper.

Speelt de eerder aangehaalde wet wel, dan moet de klant ons op de hoogte stellen van het gebrek aan overeenstemming binnen de twee maanden vanaf de dag waarop de consument het gebrek heeft vastgesteld, dit alles op straffe van verval.

Artikel 10
De leveringstermijnen worden enkel bij wijze van inlichting verstrekt en zijn derhalve niet bindend tenzij dit uitdrukkelijk overeengekomen werd. Vertraging in uitvoering van de bestelling kan nooit aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

Artikel 11
Vervoer en eventuele verzekeringskosten zijn steeds voor rekening van de klant, tenzij uitdrukkelijk anders werd overeengekomen in de verkoopovereenkomst.